Pradžia
lt
en
Pradžia
En

Informacijos apie paciento sveikatą teikimo tvarka

UAB InMedica stengiasi išlaikyti aukščiausią visos paciento informacijos, susijusios su sveikata, konfidencialumo ir paciento privataus gyvenimo neliečiamumo laipsnį. Informacija apie paciento gyvenimo faktus renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, kai tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti. Pacientams sudaroma galimybė sveikatos informaciją teikti tik šeimos gydytojui, nedalyvaujant kitam medicinos personalui.
Visa paciento informacija laikoma griežtai konfidencialia ir ja gali naudotis tik tie, kuriems ji reikalinga pagal jų pareigas ir atsakomybes. Konfidencialia laikoma visa žodinė, rašytinė ar vaizdinė paciento informacija, sukurta įstaigoje ar gauta iš kitų sveikatos priežiūros teikėjų, leidžianti identifikuoti konkretų pacientą. Konfidencialia informacija laikoma informacija nurodyta paciento medicinos dokumentuose, kituose dokumentuose (raštuose, pažymose ir pan.) ir bet kokiose kitose laikmenose (įskaitant kompiuterines) ir duomenų bazes, kuriose yra saugoma informacija apie pacientą.
Ši informacija laikoma konfidencialia ir po paciento mirties. Teisę gauti paciento informaciją po mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.


Paciento duomenų rinkimas

  1. Pacientui prisirašant prie įstaigos išsiaiškinama ir įrašoma visa informacija apie pacientą, numatyta patvirtintoje sveikatos istorijos formoje. Paciento asmens duomenų rinkimas registratūroje vyksta taip, kad pokalbio negalėtų išgirsti pašaliniai asmenys.
  2. Gydytojo apžiūra vyksta atskirame kabinete, kur užtikrinama, kad pokalbis nebūtų girdimas laukiamajame ir kad pokalbyje dalyvautų tik pacientas ir šeimos gydytojas. Esant poreikiui šeimos gydytojas paslaugų teikimui gali pasitelkti slaugytoją, tačiau pacientui sudaroma galimybė jautrią sveikatos informaciją pateikti tik šeimos gydytojui. Renkant asmens duomenis iš paciento (apie sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir pan.) jam turi būti paaiškinta, kad gauti duomenys bus laikomi konfidencialiais ir yra reikalingi tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.
  3. Paciento sveikatos informacija gali būti renkama iš paciento artimųjų, tačiau tik paciento sutikimu. Paciento sveikatos informacija gali būti gaunama ir kitų sveikatos priežiūros įstaigų teisės aktų nustatyta tvarka.
  4. Paciento pateiktą informaciją gydytojas surašo į jo paciento sveikatos istoriją. Į sveikatos istoriją įtraukiama ir sveikatos informacija, gaunama telefoninių pokalbių su pacientu metu, turinti tiesioginį poveikį paciento sveikatos priežiūrai.

Paciento informacijos atskleidimas

Konfidenciali paciento informacija kitiems asmenims suteikiama tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas sveikatos istorijoje (paciento informavimo ir valios pareiškimo lape) yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

Paciento informacijos atskleidimas be paciento sutikimo
Be raštiško paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija suteikiama tik tarnybiniais tikslais valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą:

  1. sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose yra / buvo gydomas, slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė;
  2. institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas;
  3. neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijoms jų funkcijoms vykdyti;
  4. teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.