Pacientų kreipimosi į įstaigą tvarka

 • Privalomuoju sveikatos draudimu apsidraudusiems asmenims, kurie yra prisirašę prie UAB InMedica klinikos (vaikai iki 18 m., moksleiviai ir studentai kurie mokosi dieniniuose skyriuose, dirbantieji asmenys, turintys SODROS pažymėjimą, pensininkai ir kt.) teikiamos nemokamos gydymo paslaugas.
 • Jei pacientas, neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, kreipiasi dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo (gydytojų konsultacijos, procedūrų, tyrimų ir kt.) – medicinos paslaugos mokamos.
 • Pacientai, pasirinkę UAB InMedica ir joje dirbantį šeimos gydytoją ar vaikų ligų gydytoją, toliau visus klausimus, kylančius dėl sveikatos problemų, derina su gydytoju ar bendruomenės slaugytoja, kuri padės spręsti kilusias problemas. Kreipiantis į šeimos gydytoją dėl ilgalaikių ir lėtinių sveikatos problemų ar kompensuojamų vaistų išrašymo reikia užsiregistruoti iš anksto atėjus į registratūrą arba paskambinus telefonu.
 • Šeimos gydytojas ar vaikų ligų gydytojas Jus apžiūrėjęs paskirs reikiamą gydymą ir ištyrimą ir/arba įvertinęs Jūsų sveikatos problemas nukreips gydytojo specialisto konsultacijai.
 • Kreipiantis į gydytojus: psichiatrą, psichologą, odontologą – šeimos gydytojo siuntimo nereikia.
 • Vaiką iki 18-os metų į kliniką turi lydėti suaugusysis asmuo teisiškai atsakingas už vaiką (tėvai, globėjai ar jų įgalioti asmenys). Kūdikiai ir sveiki vaikai profilaktinėms apžiūroms ir vakcinacijai registruojami iš anksto telefonu.
 • Kreipiantis į gydytoją odontologą reikia iš anksto užsiregistruoti ir gauti vizito lapelį atėjus į registratūrą arba paskambinus telefonu.
 • Ūmiai susirgus arba paūmėjus lėtiniam susirgimui prieš atvykstant į kliniką, rekomenduojame paskambinti telefonu ir susitarti dėl papildomo priėmimo laiko.
 • Pas antrinio lygio specialistus pacientai nukreipiami pirminės sveikatos priežiūros gydytojų sprendimu. Pagal gydytojo specialisto kompetenciją atliekami visi būtini tiriamieji ir gydomieji veiksmai, raštu teikiami patarimai siuntusiajam gydytojui.
 • Būtinoji pagalba teikiama visiems piliečiams, kurie kreipiasi į UAB „InMedica". Su būtinosios pagalbos teikimo tvarka galima susipažinti registratūroje ar administracijoje.

  Šeimos klinikos pacientai turi teisę pareikšti savo nuomonę apie teikiamų paslaugų kokybę ir išdėstyti savo pageidavimus bei pasiūlymus. Šeimos klinikos pacientai skundus ir pasiūlymus gali reikšti žodžiu ar raštu registratūrai bei administracijai.

1. Norėdami gauti informaciją apie UAB „InMedica" teikiamas paslaugas, pacientai kreipiasi į registratūrą arba klinikos internetinį puslapį. Registratūros telefonai, UAB „InMedica" padalinių adresai, darbo laikas, paslaugos, naujienos ir akcijos ir kt. informacija skelbiama UAB „InMedica" internetinėje svetainėje, klinikos padalinių stenduose ir informacinėse lentose.
2. Iš anksto užsiregistravę pacientai privalo atvykti į UAB InMedica kliniką paskirtu laiku. Negalintys atvykti nurodytu laiku, ne vėliau kaip vieną darbo dieną iki paskirtos vizito pas gydytoją dienos 17-os val. apie tai praneša registratūros darbuotojui telefonu arba atšaukia internetinę registraciją klinikos internetiniame puslapyje.
3. Skubos tvarka priimami pacientai, kuriems reikalinga būtinoji medicinos pagalba.
4. Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas) teikiamos tik patikrinus ar asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu.
5. Pacientai, atvykę į UAB „InMedica„ kliniką, kreipiasi į registratūrą ir pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: Lietuvos Respublikoje galiojantį pasą, asmens tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą (ne vyresni nei 18 metų).
6. Pacientai pas savo Šeimos gydytoją iš anksto gali užsiregistruoti atvykę į UAB „InMedica" Registratūrą, paskambinę telefonu arba užsiregistravę internetu.
7. Pacientai pas gydytojus specialistus gali iš anksto registruotis atvykę į UAB„InMedica" Registratūrą telefonu ar internetu.
8. Registruodamiesi telefonu priėmimui pas gydytoją, pacientai Registratūros darbuotojui nurodo vardą, pavardę ir gimimo datą. Pacientai privalo įsiminti ar užsirašyti Registratūros darbuotojo nurodytą priėmimo pas gydytoją datą ir laiką bei gydytojo kabineto numerį.
9. Pacientai pas gydytoją priimami tik šiam priėmimui užregistruotu atitinkamu laiku. Jei pacientas pavėluoja į priėmimą pas gydytoją, jo priėmimas nėra užtikrinamas.
10. Jei dėl objektyvių aplinkybių gydytojas aptarnauja pacientą ilgiau, negu tam pacientui paskirtas laikas, kiti pacientai priimami vėlesniu, nei nurodyta registracijoje, laiku.
11. Jei pacientas negali atvykti į priėmimą nustatytu laiku, privalo apie tai pranešti klinikos Registratūrai ir susitarti dėl kito priėmimo laiko;
12. Gydytojui susirgus ir nesant galimybės aptarnauti iš anksto pas jį užsiregistravusius jo pacientus, pastarieji apie tai informuojami telefonu Registratūros darbuotojo, jei yra nurodę aktualų kontaktinį telefono numerį ir juo atsiliepiama.
13. Jei pacientas nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos atvejus) arba neturi siuntimo pas gydytoją specialistą, už gydytojo konsultaciją (pagal galiojančius paslaugų įkainius) turi susimokėti pats UAB InMedica kasoje.
14. Išankstinės registracijos atveju paciento asmens sveikatos istorija nurodytam laikui turi būti pristatyta į gydytojo kabinetą.
15. Registratūroje paruoštus medicininius paciento dokumentus į gydytojo kabinetą nuneša Registratūros darbuotojai.
16. Prireikus paciento medicininius dokumentus iš vieno gydytojo kabineto į kitą gali pernešti tik medicinos darbuotojai.
17. Pasibaigus gydytojo pacientų priėmimo laikui, asmens sveikatos istorijas medicinos darbuotojai grąžina į Registratūrą.
18. Pacientų kreipimosi į UAB „InMedica" kliniką tvarką, be šių Taisyklių, reglamentuoja ir kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, UAB „InMedica KVS" dokumentai.

Pacientų teisės informacinėje sistemoje

1.    Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos taip:
1.1.    Duomenų subjektas prisirašydamas prie sveikatos paslaugas teikiančios įstaigos šeimos gydytojo ir/arba registruodamasis gauti  sveikatos priežiūros paslaugas pasirašo ant paciento sutikimo dėl paslaugų gavimo UAB InMedica klinikoje, kuriame informuojamas apie jo  asmens duomenų tvarkymą Informacinėje sistemoje.
1.2.    Duomenų subjektas, pateikęs asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis Informacinės sistemos valdytojui rašytinį prašymą ir asmens  tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, turi teisę susipažinti su Informacinėje sistemoje tvarkomais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Informacinėje sistemoje tvarkomi jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo pateikti per ne trumpesnį nei 3 metų laikotarpį. Duomenų subjektui prašoma informacija pateikiama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šiame papunktyje nurodyto prašymo gavimo dienos.
1.3.    Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su Informacinėje sistemoje tvarkomais savo asmens duomenimis, nustato, kad Informacinėje sistemoje tvarkomi jo asmens duomenys yra neteisingi ar netikslūs, jis turi teisę asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, pateikti Informacinės sistemos valdytojui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, ar jų kopijas ir reikalauti ištaisyti Informacinėje sistemoje tvarkomus neteisingus ar netikslius jo asmens duomenis. Informacinės sistemos valdytojas, gavęs šiame papunktyje nurodytą prašymą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, privalo patikrinti Informacinėje sistemoje tvarkomus prašymą pateikusio duomenų subjekto asmens duomenis ir nustatęs, kad prašymas yra pagrįstas, ištaisyti neteisingus ar netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus.
1.4.    Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytais atvejais. Tokiu atveju, duomenų subjektas privalo asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti Informacinės sistemos valdytojui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Informacinės sistemos valdytojas, nustatęs, kad šiame papunktyje nurodytas duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, nedelsdama neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir apie tai informuoja duomenų gavėjus."
1.5.    tinkamą 1.1 – 1.4 punktuose nurodytų duomenų subjekto teisių įgyvendinimą užtikrina Informacinės sistemos tvarkytojas, tvarkantis paciento duomenis.

2.    Duomenų subjekto teisės uždrausti rodyti savo EMI duomenis įgyvendinamos taip:
2.1.    duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Informacinėje sistemoje, turi teisę Informacinės sistemos valdytojo nustatyta tvarka uždrausti rodyti sveikatinimo specialistams tam tikrus savo EMI esančius asmens duomenis, tačiau prieš tai jis turi būti aiškiai įspėtas dėl galimų EMI duomenų nerodymo pasekmių ir turi būti išreiškęs aiškų sutikimą dėl EMI duomenų nerodymo;
2.2.    duomenų subjekto EMI asmens duomenų, susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, psichikos susirgimais ir kitais visuomenei pavojingais atvejais, rodymo uždraudimas įgyvendinamas atsižvelgiant į tai reglamentuojančius teisės aktus;
2.3.    duomenų subjektas turi teisę nedelsdamas atšaukti tam tikrų EMI asmens duomenų nerodymą.
2.4.    teisę matyti visus duomenų subjekto EMI asmens duomenis, įskaitant duomenų subjekto uždraustus rodyti tam tikrus EMI asmens duomenis, turi:
2.4.1.    duomenų subjekto šeimos gydytojas ir sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys būtinąją medicinos pagalbą pacientui;
2.4.2.    sveikatos priežiūros specialistai, atliekantys paciento medicinos ekspertizę (teismo, specializuotąją, psichiatrinę, psichologinę ar
kitokią) ar teikiantys išvadas dėl duomenų subjekto darbo profesinės rizikos sąlygomis;
2.4.3.    karinės medicinos ekspertizės komisijos sveikatinimo specialistai, kai tokių duomenų reikia duomenų subjekto (tikrosios karo
tarnybos kario ar civilinės krašto apsaugos tarnybos statutinio tarnautojo) karinei medicininei ekspertizei atlikti.
3. Pacientas (jo pageidavimu) turi būti supažindintas su Įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis.
4. Jeigu pacientas nesutinka, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, tai jam gali būti suteikiamos tik mokamos paslaugos.