Pradžia
lt
en
Pradžia
En

Vidaus tvarkos taisyklės

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

UAB InMedica vidaus tvarkos taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja įstaigos vidaus tvarką, apibrėžia darbuotojų ir besilankančių joje pacientų santykius ir elgesį ir yra privalomos visiems darbuotojams ir pacientams, jų atstovams ir įstaigos lankytojams.

Taisyklės parengtos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, tarptautiniais, Europos ir nacionaliniais medicinos standartais (medicinos, higienos normomis), UAB InMedica Steigėjo patvirtintais įstatais.

Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

 

Sąvokos ir apibrėžtys
 1. Lankytojas – bet kuris asmuo, nesantis darbuotoju, pacientu ar paciento atstovu.
 2. Mokamos paslaugos – tokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:
 • valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų;
 • Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų;
 • valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti. Už mokamas paslaugas susimoka patys pacientai arba už juos gali mokėti kiti fiziniai arba juridiniai asmenys bei savarankiškos draudimo įstaigos taip, kaip numatyta teisės aktuose ar įstaigos direktoriaus įsakymuose.
 1. Nemokamos paslaugos– paslaugos, apmokamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ar privalomojo sveikatos draudimo fondo, ar savivaldybių sveikatos fondų lėšų ir dėl kurių įstaiga yra sudariusi sutartį su teritorinėmis ligonių kasomis ar savivaldybe.
 2. Nepilnametis pacientas – pacientas iki 18 metų, išskyrus asmenis nuo 16 iki 18 metų, kuriuos teismas pripažino visiškai veiksniais (emancipuotais);
 3. Pacientas – asmuo, kuris naudojasi UAB InMedica teikiamomis paslaugomis, nepaisant to ar jis sveikas ar sergantis, ir gaudamas šias paslaugas turi teisės aktais nustatytas teises bei pareigas.
 4. Paciento atstovai. Pacientas teises įgyja, pareigas prisiima ir jas įgyvendina pats arba per savo atstovus. Paciento nuo 16 metų atstovais gali būti atstovai pagal įstatymą ir atstovai pagal pavedimą:
 • Pacientas nuo 16 metų gali pasirinkti atstovą pagal pavedimą. Pacientas apie savo pasirinktą atstovą pasirašytinai gali nurodyti savo medicininiuose dokumentuose (Paciento informavimo ir valios pareiškimo lape) arba įforminti notarine tvarka.
 • Paciento atstovai pagal įstatymą:
 • Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų atstovauja jo atstovai pagal įstatymą: vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas.
 • Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų, kuriam nustatyta institucinė globa (rūpyba), atstovauja šių įstaigų paskirti asmenys, pateikę atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
 • Nepilnamečiam pacientui nuo 16 metų, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, atstovauja jo atstovai pagal įstatymą: vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas.
 • Pilnamečiam pacientui, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, atstovauja jo atstovai pagal įstatymą tokiu eiliškumu: sutuoktinis, sugyventinis (partneris), tėvai (įtėviai), pilnamečiai vaikai, pilnamečiai broliai (seserys), pilnamečiai vaikaičiai, seneliai. Gavus vieno iš šių asmenų sutikimą būti atstovu pagal įstatymą, kitų asmenų sutikimas nereikalingas. Šie asmenys nelaikomi pilnamečio paciento atstovais pagal įstatymą, jeigu jie atsisako būti atstovais, pacientas yra paskyręs atstovą pagal pavedimą arba pacientui nustatyta globa (rūpyba).
 1. Paciento prašymas– asmens rašytinis kreipimasis į sveikatos priežiūros įstaigą, kuriame prašoma paaiškinti, suteikti informaciją ar gauti pageidaujamus dokumentus.
 2. Paciento skundas– asmens rašytinis kreipimasis į sveikatos priežiūros įstaigą ar kompetentingą valstybės instituciją, kuriame nurodomos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pažeistos jo teisės ar teisėti interesai.
 3. UAB InMedica klinika - įstaiga, teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

 

PRISIRAŠYMO PRIE ĮSTAIGOS, GYDYTOJO PASIRINKIMO IR PAKEITIMO TVARKA
 1. Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą šeimos medicinos paslaugas teikiančią įstaigą ir psichikos sveikatos centrą.
 2. Asmuo už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicinos dokumentų parsisiuntimą įstaigai mokesčio nemoka.
 3. Asmuo, prieš pasirinkdamas įstaigą, teikiančią šeimos gydytojo komandos paslaugas, telefonu, elektroniniu paštu ar atvykęs į įstaiga sužino, ar pasirinktos įstaigos norimo pasirinkti šeimos gydytojo darbo krūvis leidžia nustatyta tvarka pasirinkti  gydytoją.
 4. Prisirašydamas prie šeimos gydytojo asmuo turi užpildyti ir pasirašyti „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (forma Nr. 025-025-1/a). Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra – globėjas. Jei registruojamas naujagimis arba vaikas pateikiamas gimimo liudijimas.
 5. Prašyme pacientas gali nurodyti konkretų gydytoją, prie kurio nori prisirašyti. Jeigu asmuo nepareiškė pageidavimo prisirašyti prie konkretaus gydytojo, jam gydytoją paskiria klinikos vedėjas nustatyta tvarka.
 6. Užpildytą formą asmuo gali pateikti keliais būdais:
 • atvykęs į pasirinktą įstaigą ir registratūroje pateikęs užpildytą formą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • į įstaigos elektroninį pašą atsiuntęs užpildytą formą ir pasirašytą elektroniniu kvalifikuotu parašu;
 • elektroniniu būdu prisijungęs prie įstaigos elektroninės interaktyvios prisirašymo paslaugos per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (Elektroninės valdžios vartus) arba kitu elektroniniu būdu, užtikrinančiu asmens tapatybės patvirtinimą;
 • paštu arba per pasiuntinį, kartu pateikdamas asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • į įstaigos elektroninį paštą atsiuntęs nufotografuotą ar nuskenuotą užpildytą ir pasirašytą formą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (vaiko gimimo liudijimą). Tai taikoma tik tuo atveju, jei  šalyje ar savivaldybėje, kurioje gyvena asmuo, paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas ir asmuo negali pateikti prašymo kitais būdais. Tokiu atveju asmuo per 30 kalendorinių dienų (bet ne anksčiau kaip pasibaigus ekstremaliajai situacijai ar karantinui) įstaigai turi pateikti formos originalą tiesiogiai atvykęs, paštu ar per pasiuntinį.
 1. Atvykus prie įstaigos pageidaujančiam prisiregistruoti asmeniui, registratorius patikrina jo asmens tapatybę (asmuo pateikia asmens dokumentą) bei draustumą ir duoda užpildyti „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (forma Nr. 025-025-1/a). Jeigu asmuo turi pasirinkęs šeimos gydytoją, jis tą pažymi formoje, jei ne – jis pasirašo sutinkąs, kad jam gydytoją paskirtų klinikos vedėjas.

 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS (PILNA REDAKCIJA - SKAITYTI ČIA)